SERVICII

CONTABILITATE PRIMARĂ
Contabilitatea primară la societatea Dvs poate fi efectuată fie de un angajat al Dvs, fie de un angajat de-al nostru delegat special pentru acest serviciu, în funcție de necesitățile Dvs. De asemenea, putem asigura instruirea și selectarea persoanei responsabile de documentele primare, pentru a fi capabil de organizarea circuitului de documente justificative;
Serviciile de contabilitate primară se referă la:
1.Întocmirea registrului de casă;
2. Întocmirea notelor de intrare –recepție;
3. Completarea de dispoziții de plată sau încasare.
4. Întocmirea ordinelor de plată , a cecurilor și biletelor la ordin, a foilor de retragere numerar , a dispozițiilor de plată externă.
5. Întocmirea ordinelor de deplasare și a deconturilor de cheltuieli


CONTABILITATE FINANCIARĂ A FIRMEI

O imagine exacta a situatiilor financiare ii ajuta pe antreprenori sa isi inteleaga si sa isi gestioneze mai bine intreaga afacere

Situatiile financiare ofera antreprenorilor informatii pretioase despre datorii, active, capitaluri proprii si profitabilitate intr-o anumita perioada de timp. Chiar si cei care au un plan de afaceri au nevoie de o imagine clara a afacerii pe care vor sa o dezvolte.
Serviciile noastre profesionale de evidenta contabila se refera in principal la :
 Înregistrarea documentelor primare în conformitate cu normele legale în vigoare și principiilor contabilității;
 Evidența analitica și sintetică pentru clienți, furnizori;
 Evidenta mijloace fixe, calculul amortizării;
 Evidenta contabilă a salariilor, cuprinzand statele de salarii, întocmirea declarațiilor aferente.
 Elaborarea și arhivarea dosarului lunar de contabilitate, care cuprinde:
– Note contabile;
– Jurnale de cont;
– Jurnale de facturi emise si primite;
– Registrul de casa;
– Jurnale de banca;
– Registrul notelor contabile;
– Balanta de Verificare lunară

 Întocmirea registrului inventar, jurnalelor de TVA si Cartea Mare;
 Întocmirea și depunerea declarațiilor privind taxele și impozitele cerute de legislația în vigoare;
 Întocmirea altor situații sau rapoarte cerute de legislația în vigoare;
 Întocmirea, verificarea și certificarea bilanțului contabil;
 Consolidarea balanțelor de verificare pentru grupuri de societăți și transpunerea lor în bilant.
 Analiza indicatorilor financiari
 Elaborarea dosarului pentru inventarierea anuală
 Editarea periodica de cate ori este necesar, a listelor contabile:
– Balanțe analitice ale conturilor de terti (clienti, furnizori, debitori, creditori etc
– Fișe lunare, cu componenta soldurilor conturilor de terti;
– Fișe de analiza pe structura a veniturilor și cheltuielilor lunare si anuale;
– Fișe de calcul al penalităților pentru plata cu întarziere a facturilor (la cerere);

 Introducerea datelor inițiale de preluare a unei contabilități (solduri inițiale, rulaje, solduri parteneri, clienți, datorii).
 Cercetarea situației depunerii declarațiilor fiscale precum și a fisei de platitor, la data preluării precum și periodic pe parcursul colaborării.
 Depistarea documentelor suplimentare și solicitarea acestora de la client.
 Intocmirea altor situatii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare
 Intocmirea de raportari contabile externe
 Informare periodica asupra situatiei economico-financiare a firmei
 Informarea privind noile reglementari fiscale si financiar-contabile
 Obtinerea de certificate fiscale, certificate constatatoare
 Efectuarea de punctaje cu administratia financiara


CONTABILITATE DE GESTIUNE A FIRMEI

 Contabilitatea intrărilor de mărfuri sau materii prime;
 Contabilitatea fișelor de magazie;
 Contabilitatea stocurilor de mărfuri;
 Întocmirea și înregistrarea notelor de intrare-receptie și a bonurilor de consum/notelor de predare;
 Evidența documentelor primare justificative referitoare la vânzări;
 Contabilitatea rapoartelor de gestiune;
 Contabilitatea importurilor și exporturilor;
 Contabilitatea iesirilor de produse finite, de mărfuri sau servicii;
 Prelucrarea facturilor către clienti.


CONTABILITATE PROIECTE FONDURI EUROPENE
– asigurarea evidenței contabile analitice distinctă a proiectului;
– elaborarea rapoartelor financiare interne incluzând cheltuielile efectuate și previziunile financiare;
– planificarea cheltuielilor în cadrul proiectului, conform bugetului și calendarului de achiziții și avizarea plăților;
– monitorizarea proiectului și a cheltuielilor efectuate, în acord cu procedurile de raportare stabilite;
– verificarea eligibilității costurilor și cheltuielilor;
– coordonarea procedurilor financiar contabile, inclusiv cele legate de costurile cu resurse umane;
– arhivarea corespunzătoare a documentelor proiectului în vederea asigurarii unei piste de audit adecvate.


SUPRAVEGHEREA CONTABILITĂȚII
 Instruirea personalului cu privire la modul de intocmire a documentelor primare si circuitul acestora in cadrul societati;
 Asistenta in vederea organizarii departamentului de contabilitate;
 Verificarea lunara a inregistrarilor facute de client;
 Corectarea erorilor de înregistrări contabile;
 Stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale, intocmirea documentelor pentru plata acestora;
 Optimizarea impozitelor de plata si solutii pentru minimizarea acestora in conformitate cu legile in vigoare;
 Stabilirea obligațiilor de plată lunare și trimestriale;
 Elaborarea balanței de verificare lunară;
 Întocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA și cartea mare;
 Întocmirea, verificarea și certificarea bilanțului contabil;
 Întocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele.


REFACEREA EVIDENȚEI CONTABILE

 Corectarea erorilor de înregistrări contabile;
 Corectarea erorilor de calcul la impozite și taxe;
 Corelarea declarațiilor fiscale cu evidențele contabile;
 Întocmirea documentelor emise pentru perioada refăcută;
 refacerea balanței de verificare


RESURSE UMANE
Noi vă ajutam sa dezvoltați o politica de personal prin care sa construiți relatii solide cu angajatii Dvs .
Suntem pregatiti sa va oferim solutii si servicii pentru problemele de personal cu care va confruntati. In parteneriat cu noi veti puteti evita desele erori care se fac in aplicarea prevederilor legale, evitand urmarile neplacute ale unor astfel de greseli: amenzi, pierderi financiare, conflicte de munca, procese interminabile.
Recrutarea de personal poate fi un proces foarte costisitor și marea majoritate a societăților mici și mijlocii nu dispun de timpul sau cunoștințele necesare parcurgerii tuturor etapelor care fac parte din procesul de selectare și angajare.
În plus, este de mentionat obligatia transmiterii modificarilor salariale in Revisal, precum si a oricaror modificari aduse in structura angajatilor cum ar fi:
o modificari de functii
o sanctiuni disciplinare
o incetari contracte individuale de munca
o completarea si actualizarea Registrului de evidenta salariati REVISAL

De aceea va aratam in ce consta gestiunea serviciilor de resurse umane:
o Recrutare personal
o Evaluarea periodica a personalului
o Intocmirea contractelor de munca, fisa de post, acte aditionale si decizii de incetare;
o Întocmirea dosarelor de personal
o Intocmire Revisal (dosar electronic pentru fiecare angajat al societatii);
o Transmiterea si inregistrarea ăn Revisal a contractelor individuale de munca, actelor aditionale, deciziilor de suspendare sau de incetare activitate;
o Evidenta angajatilor cu contracte suspendate pentru materninate si intocmirea documentatiei aferente;
o Intocmire de proceduri de promovare, de sanctionare sau de concediere disciplinara;
o Intocmirea si eliberarea adeverintelor medicale si de venit;
o Inregistrarea concediilor medicale, a concediilor de odihna, fara plata etc;
o Sprijin in elaborarea organigramei.
o Consultanţă în proceduri şi politici de resurse umane: veţi primi consultanţă pentru politici şi proceduri optime în domeniul resurselor umane, Regulamente de Ordine Interioara (R.O.I.), Fise de Post, Contracte Colective de Munca, legislaţia în domeniul muncii din România, sfaturi cu privire la reglementările în vigoare în domeniul salarizării şi angajării;
o Consultanţă în domeniul legislaţiei muncii: abordăm probleme disciplinare, drepturi maternale, sănatate, protecţia muncii şi discriminare, litigii de muncă;


SALARIZARE

Salarizarea nu inseamna doar calculul si plata salariilor, ea trebuie sa insemne crearea unei legaturi bazate pe incredere si loialitate intre tine si angajatii tai. De la setarea regulilor de calcul salarial, întregul proces de salarizare este unul extrem de complex si sofisticat. Adnotarile recente din Codul Muncii privind salarizarea prevăd pe lângă calcularea impozitelor, a indemnizației pentru concediile medicale, plata taxelor directe precum și a altor adaosuri/retineri, completarea și depunerea lunară a declaratiei 112.
Va oferim servicii complete de salarizare care contstau în:
 Calcul salarii brute și nete
 Calcul indemnizații de odihnă, indemnizații concedii medicale
 Întocmire state de plată, fluturași
 Întocmire și depunere declarații 112, 205
 Întocmire documentație pentru încasarea subvențiilor potrivit art.80 și art.85 din Legea 76/2002
 Întocmire documentație pentru restituirea indemnizațiilor de concedii medicale de la Casa de Sănătate


CONSULTANȚĂ FINANCIAR-CONTABILĂ

Serviciile de analiza a performantelor financiare ale societatii si serviciile de consultanta financiara si fiscala se adreseaza tuturor societatilor ce doresc o colaborare profesionala in domeniu.
Oferta noastra de servicii in domeniul consultantei in management si afaceri cuprinde:
 Proiectarea unor raportari manageriale, situatii financiare, cash-flow, specifice activitatii clientului;
 Analiza structurilor financiare;
 Analiza fluxurilor financiare, cash-flow-ului ;
 Analiza datoriilor si creantelor;
 Analiza indicatorilor de performanta;
 Analiza capitalurilor si a imobilizarilor;
 Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli ;
 Consultanta privind legislatia financiar-contabila si fiscala la nivelul organizatie dumneavoastra;
 Asistenta si consultanta financiara in prevenirea si inlaturarea dificultatilor companiei (analiza riscurilor, determinarea solutiilor)
 Consultanta financiara in alegerea sistemelor de credit, leasing, etc;

 Consultanta pentru efectuarea operatiunilor de divizare, fuziune, lichidare.
 analiza fluxurilor financiare si cash-flow;
 informare continua prin fax, e-mail, telefon;
 consultanta privind reglementarile pentru activitatile de import si export;


ACTIVITATEA DE CONSULTAȚĂ FISCALĂ

Taxele si impozitele au devenit o problema din ce in ce mai importanta pentru firmele din Romania O afacere are nevoie de consultanta profesionala, iar noi va punem la dispozitie partenerul acreditat in domeniul taxelor si impozitelor. Specialiștii noștri certificați de Camera Consultanților Fiscali vă oferă permanent consultanță fiscală având ca obiect:
 Servicii de certificare pentru declaratia anuala de impozit pe profit;
 Certifocarea deconturilor de TVA care au sume negative (pentru care se poate cere rambursarea);
 Aspecte privind constituirile societatilor comerciale si functionarea lor;
 Aspecte privind fiscalitatea: impozit pe profit/ venit (sfera de cuprindere, categorii de venituri impozabile, cote de impozit, termene de plata si de declarare a impozitului, aspecte fiscale internationale);
 impozitul pentru reprezentante infiintate in Romania ale firmelor straine (prevederi ale Codului Fiscal, evitarea dublei impuneri, certificate de atestare a impozitului platit de nerezidenti, termene de depunere a declaratiilor fiscale);
 impozite si taxe locale (baza de impozitare, contribuabili, mod de calcul, termene de plata, reduceri si scutiri de la plata impozitelor);
 taxa pe valoare adaugata (sfera de aplicare, persoane impozabile, exigibilitatea TVA, baza de impozitare, operatiuni scutite);
 taxe vamale (regim vamal, clasificarea marfurilor, bunuri scutite de la plata datoriei vamale);
 sanctiuni, contestarea sanctiunilor;
 aspecte privind procedura fiscala (creditori fiscali, debitori, domiciliu fiscal, inregistrarea fiscala a platitorului de impozite, taxe si contributii, contestatii, inspectia fiscala, contribuabili inactivi, termene de prescriptie, executarea silita).
 consultanta sub forma de verificari cu caracter fiscal pentru a stabili în ce masura calcularea si varsarea impozitelor (taxa pe valoarea adaugata, impozit pe profit, impozit pe veniturile nerezidentilor, impozit pe venit pentru care exista obligatia de calcul, retinere si virare) s-a efectuat corect si daca prevederile legislatiei fiscale au fost respectate în mod riguros;
 identificarea si aplicarea facilitatilor fiscale prevazute de legislatia în vigoare;
 consultanta fiscala la problemele relative la procedura fiscala;
 furnizarea operativa a celor mai recente modificari ale actelor normative cu caracter fiscal, precum si a posibilitatilor de valorificare a acestor informatii si de adaptare la schimbarile legislative intervenite;
 asistenta la intocmirea declaratiilor de impozite si taxe;
 identificarea politicilor contabile si fiscale cele mai adecvate;
 studii si analize privind oportunitatile create de legislatia fiscala si contabila;
 participarea la redactarea contestatiilor sau a altor documente comunicate organelor fiscale;
 consultanta privind modul de intocmire a raportarilor semestriale si anuale si certificarea acestora etc


CONSULTANȚĂ PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE
 Servicii de consultanta pentru identificarea surselor de finantare adecvate ideilor de proiect;
 Asistenta pentru elaborarea cererilor de finantare (fonduri structurale, programe-cadru de cercetare ale UE, programe guvernamentale) si intocmirea proiectelor pentru obtinerea de finantare nerambursabila.


EXPERTIZĂ CONTABILĂ, JUDICIARĂ ȘI EXTRAJUDICIARĂ

Expertiza contabilã este o activitate a profesiei contabile ce poate fi efectuatã numai de cãtre persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în conditiile legii, fiind înscrise, cu viza la zi, în Tabloul expertilor contabili, actualizat anual de cãtre Corpul Experþilor Contabili si Contabililor Autorizati din România (CECCAR). Efectuarea oricarei lucrari de expertiza contabila se face numai cu respectarea prevederilor Standardului profesional nr. 35 – “Expertizele contabile” emis de CECCAR.
• Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea pãrtilor în fazele de instrumentare si de judecatã ale unor cauze civile si/sau comerciale, atasate sau nu unui proces penal, se numesc expertize contabile judiciare. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare.
Expertiza judiciara constituie un mijloc de proba in justitie, o forma de cercetare a unor fapte sau imprejurari de natura economico-financiara si fiscala, indicate de organele judiciare in scopul solutionarii litigiilor dintre pesoane juridice, dintre acestea si persoane fizice, oragnele de control fiscal si persoanele fizice sau juridice, precum si a proceselor penale privind infractiuni prin care au fost aduse pagube patrimoniului.
Efectuăm expertize contabile judiciare sau extrajudiciare, contabile și fiscale in orice domeniu de activitate, in cazul situatiilor contabile rezultate din desfasurarea unor contracte comerciale intre parti, pentru anumite clarificari sau in situatia in care exista indoieli asupra modului de calcul si stabilire a unor impozite si taxe, de catre organele de control.


CENZORAT
Indeplinim mandatul de cenzor la societati comerciale si organizatii nonprofit.
1 – Societati comerciale:
Indeplinirea mandatului de cenzor sa face cu respectarea Standardului profesional nr. 23 privind activitatea de cenzor la societatile comerciale (elaborat de CECCAR) precum si a prevederilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale, cu completarile si modificarile ulterioare.
Cenzorii au obligaţia de a supraveghea gestiunea societăţii, de a verifica bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, de a verifica dacă registrele sunt regulat ţinute si dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut potrivit legii, de a convoca adunarea generală, atunci când nu a fost convocată de administrator, de a aduce la cunoştinţă administratorilor sau adunării generale neregulile din activitatea societăţii, de a participa la adunările generale ale acţionarilor, fără a avea drept de vot, de a veghea ca dispoziţiile legii să fie respectate.
2 – Organizatii nonprofit (Asociatii de proprietari, Asociatii si Fundatii):
Cenzorul este ales de adunarea generala dintre membrii asociatiei de proprietari. Daca acest lucru nu este posibil, atunci adunarea generala a proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari va mandata comitetul executiv pentru angajarea unui cenzor din afara asociatiei de proprietari,persoana fizica ori juridica de specialitate, pe baza de contract sau conventie de prestari de servicii.
Cenzorul sau comisia de cenzori a asociatiei de proprietari are, in principal, urmatoarele atributii:
• verifica legalitatea actelor si documentelor, a hotararilor, deciziilor, regulilor si regulamentelor;
• verifica executia bugetului de venituri si cheltuieli;
• verifica gestiunea financiar-contabila;
• cel putin o data pe an, intocmeste si prezinta adunarii generale rapoarte asupra activitatii sale si asupra gestiunii asociatiei de proprietari, propunand masuri.
Cenzorul sau cenzorii alesi ai asociatiei de proprietari pot fi remunerati pe baza unui contract de mandat, conform hotararii adunarii generale a proprietarilor, la data adoptarii bugetului anual de venituri si cheltuieli.
Pentru neindeplinirea atributiilor ce le revin, cenzorul sau cenzorii asociatiei de proprietari raspund personal sau in solidar, in fata legii si a proprietarilor, pentru daunele si prejudiciile cauzate proprietarilor in mod deliberat.


CONSTITUIRI SOCIETĂȚI COMERCIALE

 Consultanta cu privire la procedurile de Inregistrare fiscala a societatii comerciale;
 Inmatriculare societati comerciale;
 Inregistrare si radiere Sucursale, Filiale, puncte de lucru;
 Inregistrarea la Registrul Comertului a oricaror modificari efectuate de actionariat in structura si/sau organizarea societatii;
 Modificarea actului constitutiv al societatii;
 Schimbarea denumirii, a formei juridice sau a sediului societatii;
 Majorarea sau reducerea capitalului social;
 Excluderea sau retragerea partilor sociale;
 Cesiunea partilor sociale;
 Numirea, revocarea si schimbarea administratorilor;
 Intreruperea temporara a activitatii;
 Sustinerea societatii in instanta, in cazul unor litigii de natura financiar – contabila si/sau fiscala (prin avocati colaboratori);